Voorwaarden

Voorwaarden/ Richtlijnen t.b.v. EHBO-bijstand bij evenementen:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de voorbereiding en/of uitvoering van dienstverlening door ROPA Dienstverlening
Door een aanvraag te plaatsen gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 1 Algemeen

U organiseert een evenement waarbij het wenselijk (of verplicht) is dat er eerstehulpverleners aanwezig zijn. U kunt nadere informatie dan wel EHBO-ondersteuning aanvragen via deze internetpagina. Opgemerkt wordt dat verzoeken voor EHBO-ondersteuning op tijd aangevraagd dienen te worden. Dit met het oog op onze planning en voorbereidingen. Bij overschrijden van deze termijn kunnen extra behandelingskosten in rekening gebracht worden. Aanvragen worden altijd schriftelijk bevestigd. Het kan voorkomen dat het aantal aanvragen groter is dan onze capaciteit. Dit kan tot gevolg hebben dat wij uw aanvraag niet kunnen honoreren. Voor evenementen van enige omvang achten wij een voorbespreking noodzakelijk teneinde eisen en wensen op elkaar af te kunnen stemmen.

Artikel 2 Aanvraag EHBO inzet

1.Aanmelding voor een evenement dient schriftelijk minstens 2 maanden van tevoren bij grote of meerdaagse evenementen of tenminste 4 weken voor overige evenementen te geschieden met het aanvraag formulier, op onze site te downloaden.
2. De aanvrager dient met redenen aan te geven waarvoor de inzet nodig is, hoe groot de publieke belangstelling is, de locatie en de grote hiervan.
3. ROPA Dienstverlening  zal streven om de aanvraag zo snel mogelijk te bevestigen waarna we besluiten over de inzet. Bij een negatief besluit over inzet EHBO’ers laten wij dit tijdig weten.

 • ROPA Dienstverlening zet tijdens evenementen gediplomeerde EHBO’ers in mogelijk met een assistent.
 • De hulpverleners ook wel (Posters) genoemd zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid.
 • In voorkomende gevallen prevaleert de veiligheid van de hulpverleners boven die van een slachtoffer.
 • De hulpverleners melden zich bij aankomst en vertrek bij de organisator/contactpersoon van de organisatie.
 • De hulpverleners dienen het mobiele telefoon nummer van de organisator/  contactpersoon van het evenement te krijgen.
 • De hulpverleners dienen op een goed toegankelijke en overzichtelijke plaats te worden gevestigd.
 • De hulpverleners welke posten hebben recht op vrij parkeren en zo dicht mogelijk bij de post.
 • Wij willen u er op wijzen dat de organiserende vereniging een evenementen verzekering af dient te sluiten. Deze verzekering moet tevens in de aansprakelijkheid voor de EHBO’ers voorzien. De organisator van een evenement blijft altijd zelf degene die eerst op zijn verantwoordelijkheid kan worden aangesproken.
 • De hulpverleners maken gebruik van verband en communicatiemiddelen, inzet AED, brancard enz. van ROPA Dienstverlening.
 • De hulpverleners kunt u duidelijk herkennen aan de originele EHBO-kleding, onze EHBO-vlag wordt bij de Post(en) opgehangen en verder zijn de autoruiten  voorzien met EHBO-borden.
 • De EHBO-vrijwilliger zal GEEN medische handelingen uitvoeren en zich beperken tot EHBO verrichtingen.
 • Slachtoffers zijn zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van de door een EHBO’er gegeven adviezen met betrekking tot staking van deelname aan het evenement, nazorg en nabehandeling.
 • Het terrein of ruimte waar het evenement wordt gehouden, dient goed bereikbaar te zijn voor hulpverleningsvoertuigen.
 • De organisatie zorgt dat de behandelplaats eenvoudig (zonder hindernissen) voor de hulpdiensten bereikbaar is.
 • De organisator zorgt voor het vervoer van lichte kwetsuren (ter beoordeling aan de hulpverleners) naar huisarts of ziekenhuis, hiervoor dient een auto met bestuurder aanwezig te zijn want de hulpverlener mag hiervoor normaliter de post niet verlaten.
 • De organisator van het evenement draagt zorg voor voldoende catering, warme en koude dranken zoals koffie – thee – fris – fruit – broodjes) voor de dienstdoende hulpverleners. Duurt een evenement 6 uur of langer dan wordt ook voor een warme (dit in overleg) maaltijd gezorgd. Eventueel kan dit ook door middel van consumptiebonnen of munten worden geregeld.
 • Indien niet aan de bovengenoemde verzorging wordt voldaan, worden de kosten gedeclareerd en doorberekend op de factuur bij de organisatie of vereniging.
 • Bij ieder evenement worden ook de spandoeken met de logo’s van de sponsoren van ROPA Dienstverlening opgehangen want zonder hun hulp zouden noodzakelijke acties niet meer kunnen plaats vinden.
 • ROPA Dienstverlening  kan geen zorg dragen voor (tijdelijke) opvang van zoekgeraakte kinderen. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor eventueel afgegeven gevonden voorwerpen.

Deze voorwaarden / richtlijnen zijn vastgesteld door  ROPA Dienstverlening

Wij wensen een ieder dan ook alvast een fijn en goed evenement zonder ongelukken toe.

Op gevaar letten” (voor uzelf en de omstanders) Dit is een van de 5 punten van de EHBO.
Mochten er tijdens een evenement niet voldoende maatregelen getroffen zijn door de organisatie om gevaar uit te sluiten, dan zullen wij dit kenbaar maken.
Als gemaakte afspraken niet worden nagekomen of de veiligheid is niet of onvoldoende gegarandeerd, dan kunnen wij afzien van medewerking.
Hiervoor vragen wij uw begrip. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Aansprakelijkheid:

De organisator van het evenement dient te zorgen voor alle noodzakelijke verzekeringen en tevens zorg te dragen voor een goede/veilige werkomgeving voor de hulpverlener.